О нама

ОПИС ПРЕДУЗЕЋА

СО Гроцка је на својој седници одржаној дана 29.09.2003.год. основала Јавно предузеће "Водовод и канализација" које је почело са радом 01.01.2004.год. Предузеће је издвојено из састава ЈКСП Гроцка због ефикаснијег управљања и одржавања водоводног система на територији СО ГРОЦКА.
 

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

 

Градска општина Гроцка је, на основу одлуке са седнице одржане 29.03.2003. године основала предузеће за обављање делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуцију воде, тако што се из ЈКСП “Гроцка“ издвојила организациона целина – Јавно Предузеће „Водовод и канализација“, које је почело са радом 01.01.2004. године.

Данас ово предузеће водом снабдева следећа насеља: Гроцка, Болеч, Умчари, Пударци, Заклопача и Бегаљица. Систем водоснабдевања обухвата око 9000 прикључака. 

Вода, коју грађани користе, спада у квалитетну воду. Квалитет воде прати се редовном анализом коју врши градски завод за заштиту здравља.

ПРЕДУЗЕЋЕ ВРШИ СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ

1. Производња, дистрибуција и продаја воде у Гроцкој, Болечу, Умчарима;

    Пударцима и Врчину ( центар, Рамнице и Мали Рај ), Заклопача и Бегаљици;

2. Одржавање хидрограђевинских објеката;

3. Изградња хидрограђевинских објеката;

4. Пружање услуга аутоцистернама за воду и фекалије;

5. Издавање техничких услова за водоводну и канализациону мрежу;

6. Технички надзор, пројектовање и инжињеринг.

 

  

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

- Производња, дистрибуција и продаја воде;

- Одржавање хидрограђевунских објеката;

- Изградња хидрограђевинских објеката;

- Пружање услуга аутоцистернама за воду и фекалије;

- Издавање техничких услова за водоводну мрежу;

- Технички надзор, пројектовање и инжињеринг.