ОГЛАШАВА продају путничког возила непосредном погодбом – писменим понудама

         

На основу чл. 26 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“бр. 15/2016 и 88/2019), чл. 31.

Статута ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке, заводни број 2077/1/1-1 од 28.08.2019. године и Одлуке о продаји расходованих основних средстава-аутомобила заводни број 686 од 16.03.2021. године, Директор ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке дана 22.03.2021. године:

 

 

                                                                      ОГЛАШАВА

                      продају путничког возила непосредном погодбом – писменим понудама

 

Јавно предузеће „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке у првом јавном надметању, оглашава јавну продају путем непосредне погодбе – писменим понудма, следећег расходованог основног средстава:

1) Путничко возило марка – „FIAT PUNTO“ модел 1.2боја 7Б сива светла металик, годиште 2003, број шасије ZFA18800004668636, регистарска ознака возила BG817MU;

 

Процењена вредност моторног возила је минимално прихватљива вредност и обавезујућа је за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Почетна цена за путничко возило „FIAT PUNTO“ модел 1.2, у првом кругу јавног надметања износи =15.000,00 динара, купац плаћа ПДВ од 20% на купопродајну цену.

 

Поступак непосредне погодбе спроводи Комисија за спровођење продаје основновног средстава-возила.

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица.

 

У свакој писменој понуди мора да је јасно назначен понуђени износ купопродајне цене за предмет непосредне погодбе.

 

Подносиоци понуда у обавези су да на текући рачун 205-69514-96 Комерцијална банка - ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке уплате кауцију за путничко возило „FIAT PUNTO“ модел 1.2 у износу од  5.000,00 динара.

 

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

-пријаву за учешће на непосредној погодби – прикупљањем понуда, потписану лично или од     овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице;

-безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

-доказ о уплаћеној кауцији;

-фотокопија очитане личне карте;

-фотокопија картице са бројем текућег рачуна понуђача;

-за правна лица фотокопија извода из АПР-а.

 

Непотпуне, неуредне и понуде које садрже услов неће се узимати у разматрање.

 

Путничко возило „FIAT PUNTO“ модел 1.2 није регистровано, купују се у виђеном стању, без права рекламације која се односи на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила.

 

Заинтересована лица су дужна да своје затворене понуде доставе у року од 15 (петнаест) радних дана од дана оглашавања продаје на сајту ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке и у средству јавног оглашавања „АЛО ОГЛАСИ.

 

Заинтересована лица могу погледати путничко возило, које је предмет продаје непосредном погодбом на адреси ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ ул. Петра Драпшина бр. 21 у Гроцкој. Заинтересована лица све ближе информације могу добити на број телефона 066/8064055, службено лице Горан Станимировић.

 

Приспеле понуде биће отворене дана 16.04.2021. године у 12:00 часова, у присуству трочлане Комисије за продају основног средства-возила путем затворених понуда. Сви понуђачи ће бити обавештени у року од три дана о одлуци  која је понуда прихваћена.

 

Понуђач чија понуда буде мања од највеће има право на повраћај уплаћене кауције а кауција уплаћена за понуду која је прихваћена на погодби враћа се по уплаћеној купопродајној цени.

 

Уколико се постигне договор о цени путничког возила које је предмет непосредне погодбе, купац је дужан да у року од  5 (пет) дана закључи уговор о купопродаји.

 

Уколико евентуални купац, у року од 3 (три) дана од дана отварања непосредне погодбе и постизања сагласности око цене путничког возила, не закључи уговор о купопродаји, сматра се да је одустао од купопродаје и не враћа му се уплаћена кауција.

 

Тек након уплате купопродајне цене од стране купца, исти стиче право својине и државине на покретној имовини – путничком возилу.

 

Порези и трошкови се додају на купопродајну цену и падају на терет купца.

 

Јавни оглас ће бити објављен на сајту ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке.

                                                                  

                                                                                      ЈП„Водовод и канализација Гроцка“

                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                               

                                                                                      _________________________________

                                                                                                    Мирко Добријевић

                                       

Повезани саджај