ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 2021. година

 

 

 

 

 

 

С а д р ж а ј:

 

 1. Основни подаци о предузећу ....................................................................2
 2. Опис функција старешина .........................................................................2
 3. Организациона структура ..........................................................................3
 4. Опис правила у вези са јавношћу рада ....................................................4
 5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја ...................5
 6. Надлежност Градске општине Гроцка као оснивaча предузећа ..............5
 7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза ............5
 8. Информације о примљеним рекламацијама у 2020. години ...................5
 9. Навођење прописа у примени ...................................................................6
 10. Услуге које предузеће пружа заинтересованим лицима .........................6
 11. Водоводни систем ......................................................................................7
 12. Канализациони систем ...............................................................................7
 13. Производња и дистрибуција воде .............................................................8
 14. Одржавање водоводне дистрибутивне мреже .........................................8
 15. Чување носиоца информација ...................................................................9
 16. Врсте информација којима предузеће омогућава приступ ......................9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ:

                                

Назив: ЈП „Водовод и канализација Гроцка“

Адреса: Петра Драпшина бр. 21, Гроцка

Телефон: 011/85-00-885

Фаx: 011/85-00-885

е-маил: vodovod@vodovodgrocka.org.rs

wеб: www.vodovodgrocka.org.rs

Назив делатности: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Број запослених: 86

ПИБ: 103222777

Матични број: 17536320

Шифра делатности: 3600

Текући рачуни: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА: 205-0000000069514-96

Основна акта ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке су:

Одлука о оснивању ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке

                                             (бр. 527 од 29.03.2017)

Статут ЈП „ Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке (бр. 704/1 од 27.04.2017.)

 

 1. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА:

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Председник: Марко Шишовић, дипломирани ецц;

Члан: Радица Живковић, дипломирани ецц;

Члан: Алма Аћимовац, дипломирани правник

 

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Директор предузећа: Мирко Добријевић, Професор;

Руководилац техничког сектора: Мирослав Вујић, дипл. менаџер;

Руководилац финансијског сектора: Зоран Милићевић, дипл. економиста;

Шеф службе за заштиту и исправност воде:   Гордана Ињац, инж. прехрамбене технологије.

 

Укупан број запослених у Јавном предузећу у Фебруару 2021. године: - 87 запослених.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА:

    Шема управљања:

 

 

 

 

 1. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА:

 

Рад ЈП „Водовод и канализација Гроцка“  из Гроцке је доступан јавности у складу са одредбама закона и других прописа из делатности, а у циљу постизања квалитета у обављању делатности која је у функцији задовољавања интереса корисника услуга на територији Градске општине Гроцка.

О јавности рада стара се Вршилац дужности Директор-а Јавног предузећа.

Све информације којима предузеће располаже, а које су настале у раду или у вези са радом предузећа, биће саопштене тражиоцу информације, биће му стављен на увид документ који садржи тражену информацију или ће му се издати копија захтеваног документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Слу. гласник РС“ број: 120/04,54/07,104/09 и 36/10), осим када су према Закону о заштити података о личности („Слу. гласник РС“ број: 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС, 107/12 и 87/18), Закону о тајности података („Слу. гласник РС“ број: 104/09) и други, стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

 

Подаци од значаја за јавност рада предузећа:

 

ПИБ: 103222777, Матични број: 17536320

Радно време предузећа, односно свих организационих јединица предузећа је од 07,00 до15,00 часова. Радно време благајне предузећа је од понедељка до петка, од 07,00 до 15,00 часова. Субота и недеља су нерадни дани. Радно време дежурних екипа је од 00,00 до 24,00 часова.

Адреса: Петра Драпшина бр. 21, Гроцка

Електронска адреса предузећа: vodovod@vodovodgrocka. org.rs

Вебсајт: www.vodovodgrocka.org.rs

Телефон централе: 011/85-00-885

Факс: 011/85-00-885

Овлашћено лице за информације од јавног значаја је Директор Мирко Добријевић, професор (e-mail:vodovod@ vodovodgrocka. org.rs).

Адреса: Петра Драпшина бр. 21, Телефон: 011/85-00-885.

Особа задужена за сарадњу са медијима и јавним гласилима у предузећу је Мирослав Вујић (e-mail: vodovod@vodovodgrocka.org.rs).

Адреса: Петра Драпшина бр. 21. Телефон: 011/85-00-885.

 

Остали подаци у вези са јавношћу рада предузећа:

Непосредни пријем поште врши се преко Техничког секретара предузећа, ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке, ул. Петра Драпшина бр. 21.

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем.

Предзеће поступа у складу са Законом о јавним  предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Закон о локалдној самоуправи („Сл. гласник РС“бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016м и 47/2018), Статутом града Београда и Статутом Градске општине Гроцка и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 46/2014 –одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018).

Најаве за догађаје, седнице и друге активности предузећа на којима је дозвољено

присуство грађана благовремено се постављају на интернет страници предузећа. Такође, упућује се и јавни позив путем средстава јавног информисања.

 

 1. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА:

- Број запослених;

- Фотокопија Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији рада;

- Фотокопија Финансијске картице и Аналитичке картице потрошача.

 

 1. НАДЛЕЖНОСТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА КАО ОСНИВАЧА

    ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“ ИЗ ГРОЦКЕ:

 

Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу, оснивач Градска општина Гроцка даје сагласност на:

 1. Статут Јавног предузећа и његове измене;
 2. Одлуку о ценама;
 3. Одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима веће вредности у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, а која су у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђено оснивачким актом;
 4. Одлуку о општим условима за испоруку производа и услуга;
 5. Одлуку о улагању капитала;
 6. Одлуку о статусним променама и оснивању других правних субјеката;
 7. Годишњи програм пословања;
 8. Финансијске извештаје Јавног предузећа;
 9. Одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;

10.Друге одлуке, донете у складу са законом и оснивачким актом, којима се уређује  обављање делатности од општег интереса.

 

 1. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА:

 

У оквиру својих надлежности ЈП „Водовод и канализација Гроцка“  решава:

-  о правима, обавезама физичких лица, правних лица и других странака, корисника воде;

- молбе, жалбе, приговоре и захтеве потрошача, који се решавају путем Комисије за решавање рекламација потрошача. Комисија ради према ЕЛОБОРАТУ – РЕПУБЛИЧКЕ УНИЈЕ ПОТРОШАЧА БЕОГРАД, сачињен на основу имплементације принципа стандарда SRPS ISO 1000:2016 од 11.10.2016. године, аутори пројекта др. сци. Денис Перинчић, дипл. инжењер Љубисав Јовичић и Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – други закони и 44/2018).

 

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИМЉЕНИМ РЕКЛАМАЦИЈАМА У 2019. ГОДИНИ:

 

Увидом у рекламације које су поднели потрошачи у 2021. години, утврђено је да је Јавно предузеће дало одговор потрошачима на 4 (четири) рекламација. Од укупног броја рекламација, Комисија за рекламације је усвојила 1 (једну) рекламацију и одбила 3 (три) рекламације јер су биле неосноване.

 

 1. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА У ПРИМЕНИ:

 

У оквиру своје надлежности, овлашћења и обавеза Јавно предузеће примењује следеће прописие:

 

- Одлука о снабдевању водом општине Гроцка

                        („Сл. лист града Београда“ бр. 13/2004 од 08.07.2004. године);

- Закон о комуналној делатности

              („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 46/2014 –одлука Ус РС , 104/2016 и 95/2018);

- ЕЛОБОРАТУ – РЕПУБЛИЧКЕ УНИЈЕ ПОТРОШАЧА БЕОГРАД,

  сачињен на основу имплементације принципа стандарда SRPS ISO 1000:2016

  од  11.10.2016. године.

  Аутори пројекта др. сци. Денис Перинчић, дипл. инжењер Љубисав Јовичић;

- Закона о заштити потрошача

  („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – други закони и 44/2018);

- Закон о рачуноводству („Сл. гласник 62/2013 и 30/2018)

  и међународни стандарди;

 

 1. УСЛУГЕ КОЈЕ ПДРЕДУЗЕЋЕ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА:

 

 Делатности ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке:

 

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке, обавља комуналну делатност скупљање, пречишћавање и  дистрибуција воде, као основну делатност.

Поред тога Предузеће обавља и друге делатности: скупљање отпадних вода, изградња осталих грађевина, изградња цевовода, услужне делатности у копненом саобраћају, услуге одржавања објеката, изградња стамбених и нестамбених зграда, изнајмњивање властитих или изнајмљених некретнина и искоришћавање воде за пољопривреду.

 

 Поред основне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

 

 • Одржавање канализационих система;
 • Одржавање хидрограђевинских објеката;
 • Иградња хидрограђевинских објеката;
 • Пружање услуга аутоцистернама за воду и фекалије;
 • Издавање техничких услова и израду прикључака на водоводну и канализациоу мрежу;
 • Технички надзор, пројектовање и инжињеринг;
 • Услужне делатности у копненом саобраћају.

 

 

 

 

 1. ВОДОВОДНИ СИСТЕМ:

 

 1. ГРОЦКА – 40km водоводне мреже, 5 (пет) пумпних постројења II висинске зоне, резервоар 2х1000m³, 8 (осам) цевастих бунара, са укупно 3.140 корисника.
 2. БОЛЕЧ – 35km водоводне мреже, 1 (једно) пумпно постројење II висинске зоне, резервоар 2х1000m³, преливна комора 400m³. До месеца Јуна 2017. године насеље је снабдевано водом из 6 (шест) цевастих бунара, од месеца Јуна 2017. година, насеље је прикључено на регинонални систем Макиш-Младеновац, са укупно 2.128 корисника.
 3. УМЧАРИ – 28km водоводне мреже, 2 (два) пумпна постројења II висинске зоне, 2 (два) резервоара, 4 (четри) бунара, са укупно 1.086 корисника.
 4. ПУДАРЦИ – 14km водоводне мреже, 1 (једно) пумпно постројење III висинске зоне, 1 (један) резервоар, са укупно 517 корисника.
 5. ЗАКЛОПАЧА – 25km водоводне мреже, 1 (једно) пумпно постројење II висинске зоне, резервоар 350m³, прелива комора, 3 (три) цеваста бунара, са укупно 750 корисника.
 6. БЕГАЊИЦА – 22km водоводне мреже, 1 (једно) пумпно постројење II висинске зоне, 1 (један) цевасти бунар, са укупно 456 корисника.
 7. ВРЧИН – на својој територији, због своје разуђености има изграђена три потпуно засебна водоводна система са укупно 45km водоводне мреже, 1 (једно) пумпно постројење III висинске зоне, 2 (два) резервоара, 4 (четри) цеваста бунара, са укупно 1.677 корисника.

 

 1. КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ:

 

 • ГРОЦКА – 28km канализационе мреже;
 • КАЛУЂЕРИЦА – 5km канализационе мреже;
 • БОЛЕЧ – 21km канализационе мреже;
 • ЛЕШТАНЕ – 15km канализационе мреже;
 • РИТОПЕК – 10km канализациона мрежа;
 • ВИНЧА – 12km канализациона мрежа.

 

Из горе наведеног може се закључити да ЈП „Водовод и канилизација Гроцка“ из Гроцке одржава укупно 209km водоводне мреже и око 91km канализационе мреже, са око 12.000 корисника.

Због разуђености система, а лакшег и ефикаснијег одржавања водоводне и канализационе мреже, оформљене су радне јединице у појединим местима, па Јавно предузеће има радне јединице у Умчарима, Болечу, Врчину, Заклопачи и три наплатна пункта у Врчину, Болечу и Умчарима.

Од механизације Јавно предузеће поседује:

 • BOB-CAT – Компактни багер;
 • Аутоцистерне 2 (једна за воду и једна за фекалије);
 • Специјално возило „WOMA“
 • Теретна возила 2:
 • Путничких возила     

 

 1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ:

 

Производња и дистрибуција воде подразумева:

Контролу функционисања водоводне дистрибутивне мреже;

Планско – превентивно одржавање, испирање мреже;

Интервентно одржавање мреже и прикључака;

Одржавање квалитета воде у мрежи;

Израда нових прикључака на водоводну мрежу;

Изградња нових деоница водоводне мреже и реконструкција постојећих;

Контрола исправности мерних инструмената потрошње воде – водомера.

 

 1. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ДИСТРУБУТИВНЕ МРЕЖЕ:

 

У оквиру планско – превентивног одржавања се врши контрола исправности отворености засуна, противпожарних хидраната, поправка и замена истих по потреби, као и замена дотрајалих деоница мреже и прикључака.

Интервентно одржавање обухвата отклањање кварова на мрежи који се дешавају услед слегања терена, корозије, механичких оштећења и слично.

Ефикасност и брзина представљају основну тежњу одржавања водоводне мреже, да се прекиди у снабдевању потрошача водом сведу на најмању меру. Због тога је организован кол - центр, који од момента пријаве квара кол - центру  на телефон 066/806-4004 реагује што је брже могуће током целе године.

Прате се губици воде у систему, са циљем да се они смање на најмању меру. Најчешћи узрок губитака воде је неисправна инсталација, дотрајалост прикључака као и количине воде које се користе за неопходно испирање водоводне мреже, којом се она доводи у хигијенску исправност.

 

Квалитет пијаће воде:       

 

Контрола квалитета воде за пиће врши се једном у току недеље са излаза свих водозахвата, резервоарских система и контролних пунктова на територији Градска општина Гроцка у насељима Гроцка, Умчари, Пударци, Бегаљица, Зклопча, Болеч и Врчин.

 

У Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, („Сл. лист СРЈ“ бр.42/98), на територији Градске општине Гроцка постоји око 40 репрезентативних мерних места (тачака за узорковање) који су одређени на тај начин да нам омогуће мониторинг физичко-хемијског и микробиолошког квалитета воде за пиће. Физичко-хемијски параметри и микробиолошки показатељи су регулисани горе поменутим Правилником.

Контролу квалитета воде врши Градски завод за јавно здравље Београд.

 

 

 

 

 1. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА:

 

Информације настале у раду и у вези са радом Јавног предузећа у папирној форми налазе се у предметима, који се примају и евидентирају (заводе) у складу са прописима у седишту предузећа на адреси ул. Петра Драпшина бр. 21. Информације које постоје у електронској форми налазе се на рачунарима Јавног предузећа. Наведени носачи информација се чувају у:

 • архиви Јавног предузећа на адреси ул. Петра Дрпшина бр. 21;
 • у организационим јединицама у чијем је раду предмет настао.

За предмете који нису решени, односно у вези са којима је рад у току, налазе се код службених лица која раде на предметима. Након обраде, предмети се архивирају у Правној служби.

У Правној служби налази се и остала папирна документација - досијеи запослених, документација о регистрацији органа и отварању ПИБ-а.

На интернет страници предузећа (www.vodovodgrocka.org.rs) објављују се информације које су настале у раду или у вези са радом предузећа, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Информације на сајту остају док траје њихова примена а по потреби се ажурирају.

Рачунари у којима се налазе информације у електронској форми чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, и то од вируса уз помоћ анти-вирус програма, као и лозинкама које осигуравају да приступ носачу информације нема нико осим службених лица која раде на предметима.

Носачи информација се до решења предмета чувају код службених лица, у организационим јединицама у чијем раду су настали, после чега се предају Архиви предузећа. Рокови чувања носача информација у Архиви предузећа, према категорији материјала, утврђују се Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, бр.44/93).

 

 1. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП:

 

Јавно предузеће омогућава приступ свим информацијама, осим оним информацијама које су Законом заштићене.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке, донет је на основу чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, и 36/2010) и Упутстaва за израду и објављивање информацијa од јавног значаја државних органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/2010).

 

Повезани саджај