Прописи и документа

Потребна документација за измештање водомера - прикључка

1. Захтев за измештање водомера - прикључка. преузмиte ПДФ.

2. Копија плана нове парцеле на коју се измешта прикључак

3. Доказ о решеним имовинско правним односима на самом објекту
- лист непокретности
- купопродајни уговор
- решење о оставинској расправи, уговор о поклону, ...

Напомена:
Под ставком 3. потребно је доставити један од наведених докумената.

Документација потребна за издавање техничких услова
за водоводни и канализациони прикључaк

1. Захтев за издавање техничких услова. преузмитe ПДФ.;

2. Копија плана парцеле;

3. Лист непокретности;

4. Информација о локацији.

Документација потребна за потписивање уговора за
прикључак на водоводну и канализациону мрежу

1. Захтев за прикључак на водоводну и канализациону мрежу. преузмитe ПДФ.

2. Одобрење за изградњу објекта, (грађевинска дозвола)
- Потврда да је објекат у поступку легализације;
- Потврда да је објекат изграђен пре 1960. године.

3. Решење о кућном броју.

4. Копија плана парцеле.

5. Лист непокретности.

6. Копија личне карте.

7. Уговор са ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и потврда да је стечен услов за прикључење за све оне који су у сарадњи са њима изводили радове на изградњи уличне водоводне и канализационе мреже.

8. Ако се при издавању техничких услова утврди да водоводна и канализациона мрежа мора да прође кроз другу катастарску парцелу, потребна је сагласност власника те парцеле , оверена у општини.

Напомена:
Под ставком 2. потребно је доставити један од наведених докумената.